Jsou domácí filtry a čističky na vodu bezpečné?

V posledních letech, vlastně v posledních desetiletích se čas od času objeví ve zpravodajství informace o prodejcích různých čističek a filtrů na vodu. Velmi často se jedná o prodej na různých předváděcích akcích, kam potenciální zákazníky přivádějí v dobré víře jejich známí a příbuzní.

Těhotné ženy a maminky malých dětí řeší, zda jejich ratolesti dostávají kvalitní vodu bez těžkých kovů a dalších nežádoucích látek. V takové situaci se mohou začít dívat po různých filtrech, případně jim někdo nabídne účast na předváděcí akci zaměřené na prodej zařízení na úpravu pitné vody. Předtím by ale bylo vhodné se seznámit se všemi aspekty spojenými se takovými zařízeními.

V tomto článku se podíváme na úskalí spojená s domácími zařízeními na úpravu pitné vody. Je opravdu nutné si v České republice pořizovat různé filtry na vodu, nebo je kvalita vody v distribuční síti dostačující?

Jak tato zařízení na úpravu pitné vody fungují?

Zařízení na úpravu pitné vody využívající princip reverzní osmózy patří mezi jednu z nejúčinnějších metod čištění vody dostupných pro domácí použití. Princip reverzní osmózy vychází z přirozeného procesu, kterým je osmóza. Osmóza je jev, při kterém dochází k pohybu rozpouštědla (voda) skrz polopropustnou membránu směrem k roztoku s vyšším obsahem rozpuštěných látek (například soli).

V případě reverzní osmózy je tento proces obrácen. Voda je nucena projít speciální membránou, která je schopna propouštět pouze molekuly vody (rozpouštědlo), přičemž rozpuštěné látky jsou zadrženy. Tím dochází k odstranění nečistot, bakterií, těžkých kovů a dalších kontaminantů z vody, čímž se zlepšuje její kvalita a čistota. Tento proces vyžaduje použití tlaku, aby byla voda přinucena projít membránou, což může být dosaženo buď pomocí tlakového čerpadla nebo pouhou gravitací.

Zařízení na reverzní osmózu obvykle sestává z předfiltrů, které odstraňují hrubé nečistoty a chlor, následovaných membránou reverzní osmózy, která provádí hlavní čištění vody, a nakonec z postfiltrů, které slouží k dodatečné úpravě chuti a zlepšení kvality vody. Součástí bývá také UV sterilizátor, který zlikviduje případné choroboplodné zárodky ve vodě.

Je voda přečištěná pomocí reverzní osmózy vhodná k pití?

Voda přečištěná pomocí zařízení na reverzní osmózu nemusí být vyloženě zdravotně nezávadná. Princip reverzní osmózy odstraňuje z vody většinu kontaminantů, včetně nečistot, těžkých kovů a chemických látek, což vede k výraznému zlepšení kvality vody.

Výstupní voda z těchto zařízení je obvykle velmi čistá a bezpečná k pití. Nicméně je důležité zdůraznit, že voda získaná reverzní osmózou je demineralizovaná, protože proces odstraňuje i žádoucí minerální látky obsažené v přírodní vodě. 

A zde nastává hlavní problém – aby byla voda považována podle českých norem za pitnou, musí v ní některé žádoucí minerální látky zůstat (například vápník a hořčík).

Jak se na úpravu pomocí reverzní osmózy dívají české zákony a normy?

Parametry vody upravené reverzní osmózou nevyhovují zejména § 3 vyhlášky č. 252/2004 Sb. „Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody“ (Ukazatele jakosti pitné a teplé vody a jejich hygienické limity): (1) Pitná voda musí mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví. Veškerá opatření přijatá v souvislosti s hygienickými požadavky na pitnou vodu musí vycházet ze zásady předběžné opatrnosti a nesmí vést za žádných okolností ke zhoršení jakosti pitné vody. Pitná a teplá voda nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity a látky jakéhokoliv druhu v počtu nebo koncentraci, které by mohly ohrozit veřejné zdraví. Ukazatele jakosti pitné vody a jejich hygienické limity jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. U surových nebo pitných vod, u kterých je při úpravě uměle snižován obsah vápníku nebo hořčíku, nesmí být po úpravě obsah hořčíku nižší než 10 mg/l a obsah vápníku nižší než 30 mg/l.

Možná vás napadne, že problém by se dal vyřešit doplněním minerálů, tedy remineralizací vody. Touto otázkou se v posledních letech také zabývaly příslušné úřady a dle Stanoviska Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k zařízením na úpravu pitné vody na bázi reverzní osmózy, destilace a kondenzace vzdušné vlhkosti ze dne 8. 1. 2020 je demineralizovaná voda vhodná pouze k technickým účelům a není vhodná pro lidskou spotřebu ani po dodání suplementů.

Co se mi může stát, pokud budu pít demineralizovanou vodu?

Je důležité si uvědomit, že voda není pouhým zdrojem hydratace, ale také zdrojem důležitých minerálů a stopových prvků nezbytných pro zdraví. Nedostatek těchto minerálů může vést k různým zdravotním problémům.

Jaký vliv má demineralizovaná voda na těhotné ženy a děti?

Demineralizovaná voda, zejména ta získaná pomocí zařízení na reverzní osmózu, může mít některé důsledky pro těhotné ženy, a to zejména pokud je jejich pitná voda hlavním zdrojem hydratace.

  • Nedostatek minerálů: Demineralizovaná voda může mít nižší obsah minerálních látek, jako je vápník a hořčík, které jsou důležité pro zdravý vývoj plodu a udržení zdraví těhotné ženy. Nedostatek těchto minerálních látek může zvýšit riziko vzniku komplikací, jako jsou například křeče, osteoporóza, nebo může negativně ovlivnit zdravý vývoj kostí plodu.
  • Možný dopad na střevní trakt: Demineralizovaná voda může vést k nerovnováze v trávicím systému. Některé minerální látky obsažené v přírodní vodě mohou pomoci regulovat trávicí procesy a podpořit zdraví střev.
  • Vyšší riziko dehydratace: Kvůli nedostatku minerálů by tělo mohlo mít větší tendenci vylučovat více tekutin, což by mohlo zvýšit riziko dehydratace, zejména u těhotných žen, které jsou náchylnější k dehydrataci.

Je tedy důležité, aby těhotné ženy dbaly na to, aby získávaly dostatečné množství minerálních látek a stopových prvků z jiných zdrojů, jako jsou strava a případně vhodné doplňky stravy. Doporučuje se také konzultovat s lékařem nebo porodní asistentkou ohledně vhodnosti užívání demineralizované vody během těhotenství a zvážit možné dopady na zdraví matky i dítěte.

Zkušenost zákazníků, kteří si pořídili přístroj na úpravu vody na bázi reverzní osmózy

Do situace ohrožující zdraví se dostali jedni ze zákazníků, kteří si v roce 2023 na předváděcí akci pořídili přístroj na úpravu pitné vody, přičemž po několika měsících pití této vody začala mít majitelka zdravotní potíže související s nízkým obsahem vápníku, který byl potvrzen i na základě odběru praktickým lékařem a následně denzitometrickým vyšetřením na odborném pracovišti.

Majitelům zařízení brzy došlo, že zdrojem problémů může být voda upravená reverzní osmózou, kterou pijí. Nechali tedy udělat laboratorní rozbor vody, jehož výsledky potvrdily, že voda upravená tímto přístrojem nevyhovuje požadavkům na pitnou vodu. Alarmující byl zejména obsah vápníku a hořčíku, který byl výrazně pod dolním limitem normy:

Laboratorní posouzení demineralizované vody

Přestože přístroj měl podle výrobce poskytovat čistou vodu zbavenou bakterií, prokázaly laboratorní testy, že voda upravená přístrojem naopak nesplňuje limity pro kultivovatelné mikroorganismy:

Tento laboratorní rozbor ale nakonec pomohl v úspěšné reklamaci přístroje a vrácení peněz. Pokud jste tedy v minulosti v dobré víře pořídili předražený filtr (cena těchto zařízení překračuje 30 000 Kč), stojí za to investovat částku přibližně 2 000 Kč do provedení laboratorních testů, které potvrdí, že takový přístroj nesplňuje požadavky na pitnou vodu a nemá tedy vlastnosti, které kupující očekává.

§ 2161 zákona 89/2012 Sb. (OZ) uvádí: „(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.“

Peníze ušetřené na takovém přístroji můžete investovat například do rekonstrukce domácích rozvodů vody, čímž pro kvalitu vody v domácnosti nejspíš uděláte více než pořízením takové čistírny.

Kdy má zařízení na úpravu pitné vody na bázi reverzní osmózy smysl?

Tímto článkem určitě nechceme lámat hůl nad reverzní osmózou a zařízeními na úpravu vody jako takovými. V České republice existují lokality, kde je v distribuční síti extrémně tvrdá voda, která může sama o sobě vést ke zdravotním potížím, nemluvě o zanášení domácích spotřebičů a vodovodních baterií vodním kamenem.

V takové situaci má určitě význam pořízení centrálního zařízení na úpravu pitné vody. To je ale záležitost, která se řeší s projektantem při výstavbě domu, případně na základě rozboru vody nebo informací o kvalitě vody přímo od vodáren.

Tato centrální zařízení jsou ve většině případů bezpečná, protože vodu sice pomocí reverzní osmózy demineralizují, ale následně tuto demineralizovanou vodu mísí s vodou ze vstupu v takovém poměru, aby vznikla pitná voda splňující parametry vyžadované českou legislativou.